W dniach 20.07.2024- 02.08.2024 przebywamy na urlopie, zamówienia można składać jednak będą realizowane zgodnie z kolejnością po 02.08.2024

INFOLINIA +48 668 513 008

LUB Napisz sobolewski.jacek@gmail.com

Polityka Prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://sklep.przewodystalowe.pl§ 1. Postanowienia ogólne


1.    Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://sklep.przewodystalowe.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez FHU JACEK SOBOLEWSKI.

2.    Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1.    Serwis: serwis internetowy http://sklep.przewodystalowe.pl;

2.    Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;

3.    Właściciel: FHU JACEK SOBOLEWSKI , POZNAŃSKA, 76,62-052 CHOMĘCICE, 698-166-61-37, 301206540;

4.    Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

3.    Celem Polityki jest w szczególności:

1.    udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;

2.    zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4.    Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

5.    W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.

6.    Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

1.    ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);

2.    ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);

3.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.


§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych


1.    Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

2.    Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1.    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

2.    zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3.    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4.    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5.    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

6.    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3.    Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4.    Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5.    Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

1.    prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2.    prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3.    prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4.    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5.    prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

6.    Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: sobolewski.jacek@gmail.com.

7.    Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.


§ 3. Cookies


1.    Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

2.    Cookies wykorzystywane są w celu:

1.    dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

2.    optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

3.    tworzenia statystyk,

4.    utrzymania sesji Użytkownika,

5.    dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

3.    Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

4.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

5.    Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.    Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

7.    Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8.    Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

9.    Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.


§ 4. Postanowienia końcowe


1.    Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 04.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2.    Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.    Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest firma: FHU JACEK SOBOLEWSKI, ul. Poznańska 76, 62-052 Chomęcice, NIP:698-166-61-37

 

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Poniżej nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: sobolewski.jacek@gmail.com

adres pocztowy: ul. Poznańska 76, 62-052 Chomęcice


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rozpoczęcia współpracy, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez FHU JACEK SOBOLEWSKI?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne, abyś był klientem naszego sklepu. Dane służą nam do:

    zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta;
    obsługi zamówień;
    obsługi reklamacji w naszym sklepie;
    obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, również poprzez formularz kontaktowy,

·         kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

·         celów podatkowych i rachunkowych;

·         rozwiązywania problemów technicznych.

 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby umożliwić Ci zakupy w naszym

sklepie: adres e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, adres.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli umożliwić Ci

zakupów w sklepie, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych

np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,

prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

·         przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

·         Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 
Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym  FHU JACEK SOBOLEWSKI zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Zapisz się do newslettera

NIE ZNALAZŁEŚ CZĘŚCI KTÓRA CIĘ INTERESUJE?

Zadzwoń do nas +48 668 513 008

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024

Zakaz kopiowania zdjęć oraz elementów zawartych na stronie